รางวัลการประกวดแฟ้มสะสมผลงาน
ลำดับ รางวัล ชื่อ – สกุล ชั้น
ป.1 ชนะเลิศ  เด็กหญิงธัญรดา   เกียรติปรีดากุล 1/6
  รองชนะเลิศอันดับ 1  เด็กหญิงเจติยา  วังมูล 1/3
  รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงลักษณารีย์   โกมารชุน 1/8
  ชมเชย เด็กชายชาติ   สอาดล้วน 1/1
  ชมเชย เด็กหญิงศุภรดา   ทุกขนิโรธ 1/2
  ชมเชย เด็กหญิงชนาภัทร   เตชะปัน 1/4
  ชมเชย เด็กหญิงปภาดา   จันทร์กระจ่าง 1/5
  ชมเชย เด็กหญิงแพรวา   อุ่นบางหลวง 1/7
ป.2 ชนะเลิศ  เด็กหญิงกัญจน์รัตน์  คำดา  2/6
  รองชนะเลิศอันดับ 1  เด็กหญิงศิริพร    โยตมาน  2/5
  รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงนรารัตน์   ธิมะโน  2/1
  ชมเชย เด็กหญิงภัทรจาริน   คล้ายพุฒ  2/2
  ชมเชย เด็กหญิงสิริวิชญา   อุโมงค์  2/3
  ชมเชย เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญฟู  2/4
  ชมเชย เด็กหญิงปราณิศา   คำลือ  2/7
  ชมเชย เด็กหญิงณัฐรดา   ชมสวรรค์     2/8
ป.3 ชนะเลิศ  เด็กหญิงณิชาภัทร   วรรธนานันต์  3/6
  รองชนะเลิศอันดับ 1  เด็กหญิงอินธุอร  ขันเงางาม  3/7
  รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงสายน้ำ  พิภูษณะไพสิฐ  3/8
  ชมเชย เด็กหญิงภคพร   อินทนนท์  3/1
  ชมเชย เด็กหญิงวิมลรัตน์   สุธรรม 3/3
  ชมเชย เด็กชายฐิติวัชร์   มีศรีธัญญโชติ  3/4
  ชมเชย เด็กหญิงธัญญลักษณ์   คำสาริรักษ์    3/5
ป.4 ชนะเลิศ  เด็กหญิงณิชกานต์   มาก๋า  4/6
  รองชนะเลิศอันดับ 1  เด็กหญิงสุจิรา   ใจเคย  4/4
  รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงชนัญญา   เสนสนาม  4/3
  ชมเชย เด็กหญิงณัฐริกา   ยาน๊ะ  4/1
  ชมเชย เด็กหญิงพนัทดา   เดชปันคำ  4/2
  ชมเชย เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์ทรา  4/5
ป.5 ชนะเลิศ  เด็กหญิงกตัญญุตา   ชมสวรรค์  5/6
  รองชนะเลิศอันดับ 1  เด็กหญิงณัฐกฤตา    ฟูสีกุล  5/5
  รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายปิติศักดิ์  กันจินะ  5/4
  ชมเชย เด็กหญิงณัฐวดีพร   เขื่อนแดง  5/1
  ชมเชย เด็กชายวิศรุต   ฟองวรรณา     5/2
  ชมเชย เด็กหญิงพิมพ์ชนก   วงษา    5/3
ป.6 ชนะเลิศ  เด็กหญิงธัญพิชชา   ใจมา   6/5
  รองชนะเลิศอันดับ 1  เด็กหญิงกฤษติยากร   ทองอนันตรัตน์  6/6
  รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงปิยธิดา   เงินถา    6/4
  ชมเชย เด็กหญิงฉัตรชนก   รักษาราษฏร์  6/1
  ชมเชย เด็กหญิงนภัส    สิทธิแก้ว   6/2
  ชมเชย เด็กหญิงนันทิดาร์    ใจอินทร์  6/3

สรุปการแข่งขันโครงงานบูรณาการ
ในงานวันเปิดบ้านวิชาการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2561

รางวัล

ชื่อโครงงาน

ชั้นประถมศึกษา

ชนะเลิศ

ถุงผ้าสวยด้วยมือน้อย

อนุบาล 2/1

รองชนะเลิศอันดับ 1

โคมล้านนา 12  นักษัตร

อนุบาล 3/1

รองชนะเลิศอันดับ 2

เทียนสมุนไพรโมบาย

อนุบาล 2/2

ชมเชย

โมบาย

อนุบาล 3/2

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

ชนะเลิศ

จักจั่น  เสียงใส

1/6

รองชนะเลิศอันดับ 1

สบู่สมนไพรใยบวบ

1/3

รองชนะเลิศอันดับ 2

ผ้าย้อมสีสมุนไพร

1/2

ชมเชย

สัตว์น่ารักจากกะลามะพร้าว

1/1

ชมเชย

ตุงไส้หมู

1/4

ชมเชย

ยาดมสมุนไพรไม้หอม

1/7

ชมเชย

เมียงคำสมุนไพร

1/8

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

ชนะเลิศ

ไข่ใบชา

2/4

รองชนะเลิศอันดับ 1

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนักษัตร 12 ราศี

2/6

รองชนะเลิศอันดับ 2

เชิงเทียนกะลามะพร้าว

2/2

ชมเชย

พัดหรรษา

2/1

ชมเชย

ออมสินไม้ไผ่

2/3

ชมเชย

แก้วน้ำจากกะลามะพร้าว

2/7

ชมเชย

ไข่เค็ม

2/8

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ชนะเลิศ

พานพุ่มกระดาษสา

3/6

รองชนะเลิศอันดับ 1

ขนมจ๊อกแฟนซี

3/8

รองชนะเลิศอันดับ 2

น้ำพริกตาแดงเก๋ๆ

3/7

ชมเชย

ขนมบัวลอยอัญมณี

3/1

ชมเชย

ดอกไม้จากกระดาษสา

3/2

ชมเชย

ขนมลิ้นหมา

3/3

ชมเชย

ข้าวแต๋น

3/4

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

ชนะเลิศ

ผลิตภัณฑ์จากเห็ด

4/6

รองชนะเลิศอันดับ 1

โคมล้านนา

4/4

รองชนะเลิศอันดับ 2

ไข่เค็มล้านนา

4/3

ชมเชย

ถุงผ้าแสนสวย

4/1

ชมเชย

ที่ใส่ของจากกะลา

4/2

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

ชนะเลิศ

มาลัยถุงนม

5/6

รองชนะเลิศอันดับ 1

ปลาเงินปลาทอง

5/3

รองชนะเลิศอันดับ 2

ข้าวถักเหรียญ

5/4

ชมเชย

ตาข่ายหน้าช้าง

5/1

ชมเชย

แก้วจากไม้ไผ่

5/2

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

ชนะเลิศ

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา

6/6

รองชนะเลิศอันดับ 1

การทำน้ำพริกน้ำย้อย 3 รส

6/1

รองชนะเลิศอันดับ 2

ไซดักปลา

6/4

ชมเชย

โคมหมุน

6/2

ชมเชย

ตุงล้านนาปีใหม่เมือง

6/3

รางวัล

ชื่อโครงงาน

ชั้นประถมศึกษา

ห้องเรียน  MEP   ช่วงชั้นที่ 1

ชนะเลิศ

Barbecue  banana  chips

3/5

รองชนะเลิศอันดับ 1

Rong mod som Lantern

1/5

รองชนะเลิศอันดับ 2

Key  Chain of  the  north

2/5

ห้องเรียน  MEP   ช่วงชั้นที่ 2

ชนะเลิศ

Decoratea  with thai wisdom

6/5

รองชนะเลิศอันดับ 1

Layer   Sweet   Cake

5/5

รองชนะเลิศอันดับ 2

Carpet from Yarn

4/5

รางวัลการประกวดโครงงานบูรณาการ

 

ลำดับ รางวัล ชื่อโครงงาน ชั้น
1 ชนะเลิศ ตุงตั๋วเปิ้ง 1/6
2 รองชนะเลิศอันดับ 1 เทียนไขไล่ยุ่ง 1/4
3 รองชนะเลิศอันดับ 2 ยาดมสมุนไพร 1/7
4 ชมเชย ถุงกระดาษสา 1/1
5 ชมเชย ผ้ามัดย้อม 1/2
6 ชมเชย ไข่เค็มพอกใบเตย 1/8
7 ชนะเลิศ ผลิตภัณฑ์งานปั้นจากดินเหนียว 2/6
8 รองชนะเลิศอันดับ 1 สบู่เหลวสมุนไพร 2/1
9 รองชนะเลิศอันดับ 2 สมุนไพรไม้หอม 2/7
10 ชมเชย ภาชนะจากกะลามะพร้าว 2/2
11 ชมเชย สวยดอกไม้ 2/3
12 ชมเชย กะลานวดเท้า 2/4
13 ชมเชย เซี่ยนหมาก 2/8
14 ชนะเลิศ แชมพูขวดนี้คู่ซี้ผมสวย 3/6
15 รองชนะเลิศอันดับ 1 แซนวิชล้านนา 3/3
16 รองชนะเลิศอันดับ 2 ผางประทีป 3/4
17 ชมเชย ตะกร้าจากกระดาษหนังสือพิมพ์ 3/9
18 ชมเชย ที่คั่นหนังสือ 3/10
19 ชนะเลิศ น้ำยาเช็ดกระจกจากสมุนไพร 4/6
20 รองชนะเลิศอันดับ 1 ดินปลูก 4/1
21 รองชนะเลิศอันดับ 2 วุ้นใสพิมพ์สวย 4/2
22 ชมเชย กระถางต้นไม้จากผ้าขนหนู 4/3
23 ชมเชย มนต์เสน่ห์ของดอกไม้ 4/4
24 ชนะเลิศ ผลิตภัณฑ์จากดอกไม้ 5/6
25 รองชนะเลิศอันดับ 1 ลูกชุบ 5/1
26 รองชนะเลิศอันดับ 2 ขนมเปี่ยง 5/4
27 ชมเชย ผ้าตอกลาย 5/2
28 ชมเชย บัวลอยนมสด 5/3
29 ชนะเลิศ แคบหมูพื้นเมือง 6/4
30 รองชนะเลิศอันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ตกแต่งจากลูกน้ำเต้า 6/6
31 รองชนะเลิศอันดับ 2 ฟ้อนเทียน 6/2
32 ชมเชย ประเพณีแห่ไม้ค้ำ 6/1
33 ชมเชย การทำสะตวง 6/3
รางวัลการประกวดโครงงานบูรณาการ  (ห้อง MEP)
1 ชนะเลิศ Pandan and Bergamat Steering Wheel  2/5
2 รองชนะเลิศอันดับ 1 Herbal Soap 3/5
3 รองชนะเลิศอันดับ 2 Colorful  Lamps 1/5
4 ชนะเลิศ Lemongrass  Candle  4/5
5 รองชนะเลิศอันดับ 1 Bean  Puff   5/5
6 รองชนะเลิศอันดับ 2 Propeller  Fantasy  6/5