ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น อนุบาล 2 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(ห้องเรียนพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศและกำหนดการ