โรงเรียนบ้านสันกำแพงคว้า 2 เหรียญทองชนะเลิศในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปี 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ ณ จังหวัดพะเยา

ดูภาพกิจกรรม

 

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 72 เงิน 18 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  วรรธนานันท์
 
1. นางสุภาพ  จันลาวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 78.25 เงิน 31 1. เด็กชายพีรดนย์  จินะ
2. เด็กหญิงอัจฉราภา  ใจคำมูล
 
1. นางมาลัย  ทัพหมี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง 21 1. เด็กชายสัภยา  ขัติรัตน์
 
1. นางสาวสุพัฒิดา  เรืองนามกิจ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสรวัชญ์  อุทัศ
2. เด็กชายสรวุชญ์  อุทัศ
 
1. นางสายทอง  ใจปัญญา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 58.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงวรัชยา  หน่อพุธ
 
1. นางสาวศิรินันท์  มณีจันทร์สุข
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 74 เงิน 20 1. เด็กหญิงกฤษติยากร  ทองอนันตรัตน์
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  คันธะวัง
3. เด็กหญิงภัทธิดา  เดชบุญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ  มาอ้าย
2. นางอรพรรณ  ใจเขื่อนแก้ว
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 77 เงิน 14 1. เด็กหญิงอนันตญา  พนาเสรี
 
1. นายคมกริช  รัตนแสง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง 19 1. เด็กหญิงนภัส  สิทธิแก้ว
 
1. นายคมกริช  รัตนแสง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 81.33 ทอง 22 1. เด็กหญิงศิริญากรณ์  ไชยมิ่งโต
 
1. นายคมกริช  รัตนแสง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 76.33 เงิน 32 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุรินทร์
 
1. นายคมกริช  รัตนแสง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 74.7 เงิน 33 1. เด็กชายพรหมศิริ  ติปิน
 
1. นายอัฐพล  ปรีชามานพวงศ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 76 เงิน 20 1. เด็กชายธนภัทร  อิงธนานุวัฒน์
2. เด็กชายพีรวิชญ์  วิลัย
 
1. นางสาวพิชภัค  สายสนองยศ
2. นางสาวพรพิมล  กมลดีเลิศ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงคาโย้  โอะคุ
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  ใจมา
 
1. นางลภัสรดา  เทพจร
2. นางสาววรรณภา  ชูสร้อย
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฌาลิตา  เที่ยงแท้
2. เด็กชายศุภกร   ไชยวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ  สายสุภา
2. นางณิชชาภัทร  บาลไธสง
 
15 เรียนรวม – ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กชายวีรพล  กิติออน
 
1. นางสาวณัฐชานันท์  กีติสิทธิ์
 
16 เรียนรวม – ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิชชาภา  นาคินชาติ
 
1. นางนภาลัย  กีติสิทธิ์