นักเรียนร่วมกิจกรรมในโครงการ “บูรณาการส่งเสริมความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค การออกกำลังกาย เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ และหลอดเลือดสมอง”

ดูภาพกิจกรรม