ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรรางวัล “เด็กดี ศรีห้องเรียน” และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”162″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”0″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”imagedate” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 มอบหน้าเสาธงวันที่ 12 มีนาคม 2561

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1.ด.ญ.ทิวาวรรณ  มูลกันธา     ป.6/2
2. ด.ญ.เบญจวรรณ สุขเศวตร์     ป.6/2
3.ด.ช.ธรรมนูญ สิงห์อูป      ป.6/2
4. ด.ช.ทักษิวา  ณ  เชียงใหม่    ป.6/3
5. ด.ญ.มานิตา  ยาทะโน       ป.6/3
6. ด.ญ.สุพิชญา  ปันทา       ป.6/3
7 ด.ช.ถิรวัฒน์  เกียรติปรีดากุล       ป.6/3
8 ด.ช.สุรเชษฐ์  ขันธะรัตน์      ป.6/3
9. ด.ญ.นันทกานต์ วงศ์ใหม่      ป.6/4
10. ด.ญ.สร้อยสวรรค์ กุญสุวรรณเชษฐ์    ป.6/5
11. ด.ญ.ไปรยา  ปิยะจันทร์      ป.6/5
12.ด.ญ.อุทุมพร จิตนาน      ป.6/5
13.ด.ญ.ปิยะฉัตร ปัญญา      ป.6/5
14.ด.ญ วิสุทธ์ธิดา  ธิสา      ป.6/6
15. ด.ช จักรินทร์  สมร       ป.6/6
16. ด.ช รัฐศาสตร์   ตาจันทร์ดี      ป.6/6
17. ด.ช  ธนวิชญ์  ใจมณี       ป.6/1

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน คฑากร ประถมศึกษาปีที่ 6
1. ด.ญภัทรธิดา  เสมมณี  ป.6/6
2. ด.ญ ณภัชนันท์ อุทธิ  ป.6/1

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านร้องเพลง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1.ด.ช ธนทัติ  ขัตธิ   ป.6/5

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1.ด.ญ อริศรา   ศรีสุภาพ  ป.6/1
2. ด.ญ บุญญธิดา  ปาลี  ป.6/3
3.ด.ญ ชญานิศ   รังสี  ป.6/4

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1.ด.ช ณัฐนนท์  นวลตา    ป.6/3
2. ด.ญ ตรีทิพยนภา  มาก๋า   ป.6/4
3.ด.ช ณภัทร ฉายบุตร    ป.6/6

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1. ด.ช วสวัตติ์  กุณามี   ป.6/1
2. ด.ช ปฏิมากร  อินทะจักร    ป.6/1
3. ด.ญ ปาริชาติ กุณาเงิน   ป.6/1
4. ด.ญ พิมพกานต์  ปัญญาติ๊บ   ป.6/1
5. ด.ญ ธฤษวรรณ  สุภาพิพัฒน์   ป.6/1
6.ด.ญ ณัฐินีย์  เอสันเทียะ    ป.6/1
7.ด.ญ ณัฐพร  ระตา   ป.6/1
8.ด.ช ปรเมศร์  ยอดเมือง   ป.6/2
9.ด.ช ศราวุธ ธิเป็ง  ป.6/2
10. ด.ช วิจิตสินทร์  ประทุม    ป.6/3
11. ด.ช อนันดา  อินต๊ะปวน   ป.6/3
12.ด.ญ อมรรัตน์  อังคาภรณ์     ป.6/4
13. ด.ช ธีรพงค์  พงค์ดา    ป.6/4
14. ด.ช ศรัณภัทร  ทะระถา     ป.6/4
15. ด.ช ธนกร  ไชยวุฒิ     ป.6/5
16. ด.ช ปวริศร์  ประกอบกิจ     ป.6/6
17. ด.ช วทัญญู ศักดิ์สิงห์     ป.6/3

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1.ด. ญ พิจิตรา  วงค์อนุ   ป.6/5

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1. ด.ช ธนกฤต  ลังการัตน์    ป.6/6
2. ด.ช วาทิต  ไชยคำวัง   ป.6/6

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6
1. ด.ญ ณัฐธิชา  ศิริ   ป.6/6
2. ด.ญ กัญญาวีร์  วงศ์ภักดี   ป.6/6
3. ด.ญ วิภาวี  วิลัย   ป.6/6

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านสังคม ความเป็นผู้นำ ประถมศึกษาปีที่ 6
1. ด.ญ ณัฐธิชา  ศิริ     ป.6/6

เด็กดีศรีห้องเรียน 2560 
มอบหน้าเสาธง วันจันทร์ 12 มีนาคม 2561

อนุบาล 1/1   ด.ญ จารุภิญญา  ศรีเมืองมา
อนุบาล 1/2   ด.ญ อาทิตยา  โรหิตเสถียร
อนุบาล 2/2   ด.ญ ขวัญฤทัย  สัญญานที
อนุบาล 2/2  ด.ญ รัชฎาภรณ์  สลีวงค์
———————————————————-
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1  ด.ญ ณิชานันท์  พรมมี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2  ด.ญ ปนัดดา  ปิยะจันทร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ด.ญ สิริกาญจน์  ยางงาม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4  ด.ญ สุกฤตา  ทะระถา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5  ด.ญ ศิริพร  โยตมาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6  ด.ช กวินภพ  กันทนาวินนท์
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1/7  ด.ช สิปปกร  สาคะติ
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1/8  ด.ญ ปาณิศา  คำลือ
———————————————————–
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/1  ด.ญ ศิรดา  ลุงคำ
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/2 ด.ญ ณัฐณิชา  นันต๊ะแก้ว
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/3 ด.ญ อัยยาวีร์  อินกัณฑ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/4  ด.ช ธนภัทร  ปัญญาเรือง
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/5 ด.ญ ณหทัย  คำสวัสดิ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/6 ด.ญ ฐิตาภา  เรืองงาม
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/7 ด.ช ศิรสิทธิ์  ชมภูแก้ว
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/8  ด.ช สุรจักษ์  จินาปุก
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1 ด.ญ สุวพิชชา  คำเถิน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/2  ด.ช ปิยะ  บัวฮมบุรา
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/3 ด.ญ ปรีญาพร  ประกอบกิจ
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/4 ด.ญ จันทรกานต์  ทนันไชย
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/5  ด.ญ พิชชาพร  ไชยมงคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/6  ด.ญ อัจฉราภา  ใจคำมูล
—————————————————————
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4/1  ด.ญ สวิชญา  ปันสา
ชั้นประถมศึกษาปีที่   4/2 ด.ญ กุลนที  บุญฝั้น
ชั้นประถมศึกษาปีที่   4/3  ด.ญ ญาณิศา  เมืองมาหล้า
ชั้นประถมศึกษาปีที่   4/4  ด.ญ ลีลฆวรรณ  นันท์วโรทัย
ชั้นประถมศึกษาปีที่   4/5  ด.ญ โชติกา  เรืองแจ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่    4/6  ด.ญ ญาณิศา  คำลือ
——————————————————————
ชั้นประถมศึกษาปีที่   5/1  ด.ญ พีรชยา   สุขรุ่งเรืองศักดิ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่   5/2  ด.ญ ภาวิณี  รังสรรค์
ชั้นประถมศึกษาปีที่   5/3  ด.ญ อนันตญา  พนาเสรี
ชั้นประถมศึกษาปีที่   5/4  ด.ญ กาญจน์กวิน  วุฒิวงค์คำ
ชั้นประถมศึกษาปีที่   5/5  ด.ญ อโรชา   อุ่นแก้ว
ชั้นประถมศึกษาปีที่   5/6  ด.ญ กฤษติยากร  ทองอนันตรัตน์
—————————————————-
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1   ด.ญ ชนิภรณ์  ภูกระบิน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/2 ด.ญ ศิริพร  เฉียบแหลม
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/3  ด.ญ ภัคจีรา  ปาระมี
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/4  ด.ญ ตรีทิพยนภา  มาก๋า
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/5  ด.ญ ชนัญชิดา  ปาลี
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/6  ด.ญ จิรัชญา  โนตัน