กิจกรรมวันสุนทรภู่ มหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

>>>กิจกรรมวันสุนทรภู่ มหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

กิจกรรมวันสุนทรภู่ มหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสุนทรภู่ ทางโรงเรียนบ้านสันกำแพงจึงได้จัดกิจกรรมรำลึกสดุดีกวีเอกสุนทรภู่ เพื่อเป็นการรำลึกและเผยแพร่เกียรติคุณ ผลงานของสุนทรภู่บรมกวีเอกของโลก ซึ่งเคยได้ศึกษาเล่าเรียนในสำนักวัดชีปะขาวหรือวัดศรีสุดารามในปัจจุบัน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นหลังสืบต่อไป ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศในการประกวดแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย อาทิ การแข่งขันการประกวดระบายสีภาพ การประกวดวาดภาพตัวละครในวรรณคดีของสุนทรภู่ การประกวดคัดลายมือ เป็นต้น

 

ภาพกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทย (วันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2560)

 

ผลการตัดสินการประกวดระบายสีภาพ  เนื่องในวันสุนทรภู่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงปราณิศา คำลือ ชั้นป.1/8
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 เด็กหญิงนวพร บำรุงราษฎร์ ชั้นป.1/5
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 เด็กหญิงจีรนันท์ ธะระคำ ชั้นป.1/1
รางวัลชมเชย เด็กหญิงวรรณวรี ขัติรัตน์ ชั้นป.1/6
รางวัลชมเชย เด็กหญิงปุณยาพร สุรินทรัตน์ ชั้นป.1/3
รางวัลชมเชย เด็กหญิงธีนาตา ไชยลังกา ชั้นป.1/7
รางวัลชมเชย เด็กหญิงสิริลภัทร พลหาญ ชั้นป.1/2
รางวัลชมเชย เด็กหญิงสุกฤตา ทะระถา ชั้นป.1/4
       
ผลการตัดสินการประกวดระบายสีภาพ  เนื่องในวันสุนทรภู่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายก้องภพ วงค์คม  ชั้นป.2/7
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 เด็กหญิงพลอยณิชา วงศกุฎ  ชั้นป.2/8
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 เด็กหญิงน้ำทิพย์ สุรินทร์ ชั้นป.2/6
รางวัลชมเชย เด็กหญิงแทนอุษา ณ เชียงใหม่ ชั้นป.2/3
รางวัลชมเชย เด็กหญิงออมอุษา สุวรรณนำ ชั้นป.2/5
รางวัลชมเชย เด็กชายพงศ์พิพรรธน์ นางเมาะ ชั้นป.2/2
รางวัลชมเชย เด็กหญิงณัฐณิชา ชุมภูคำ ชั้นป.2/1
รางวัลชมเชย เด็กหญิงอภิชญา แสนปัญญา ชั้นป.2/4
       
ผลการตัดสินการประกวดระบายสีภาพ  เนื่องในวันสุนทรภู่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงพลอยใจ ศิระชัยศักดิ์ ชั้นป.3/6
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 เด็กหญิงนริศร ทรายคำ ชั้นป.3/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 เด็กหญิงณิชกมล วงค์คม ชั้นป.3/5
รางวัลชมเชย เด็กหญิงชุณห์พิมาณ เงินคำจันทร์ ชั้นป.3/1
รางวัลชมเชย เด็กหญิงนลพรรณ เกรียงนรงค์เดช ชั้นป.3/4
รางวัลชมเชย เด็กหญิงศรุตตา สัญญะเขื่อน ชั้นป.3/3
       
ผลการตัดสินการประกวดวาดภาพตัวละครในวรรณคดีของสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงรังสิญา แก้วประพาฬ  ชั้นป.4/3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 เด็กชายชินวุฒิ จีนาวุฒิ ชั้นป.4/4
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 เด็กหญิงลลิตา บุญมาลัย ชั้นป.4/5
รางวัลชมเชย เด็กหญิงญาณิศา คำลือ ชั้นป.4/6
รางวัลชมเชย เด็กหญิงพลอยไพลิน โปธิ ชั้นป.4/2
รางวัลชมเชย เด็กหญิงณัฐวดีพร เขื่อนแดง ชั้นป.4/1
       
       
ผลการตัดสินการประกวดวาดภาพตัวละครในวรรณคดีของสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงฉัตรชนก รักษาราษฎร์ ชั้นป.5/4
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 เด็กหญิงสาวรักษ์ เลาว้าง ชั้นป.5/5
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 เด็กหญิงนภัส สิทธิแก้ว ชั้นป.5/1
รางวัลชมเชย เด็กหญิงน้ำฝน ศรียาบ ชั้นป.5/2
รางวัลชมเชย เด็กหญิงขวัญพรขวัญจิรา แสนเต๊าะ ชั้นป.5/6
รางวัลชมเชย เด็กหญิงพิมพ์มาดา กันธาทิพย์ ชั้นป.5/3
       
       
ผลการตัดสินการประกวดวาดภาพตัวละครในวรรณคดีของสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายณภัทร ฉายบุตร ชั้นป.6/6
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 เด็กหญิงธฤษวรรณ สุภาพิพัฒน์ ชั้นป.6/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา มาก๋า ชั้นป.6/4
รางวัลชมเชย เด็กหญิงพรนภัส สายเกิด ชั้นป.6/3
รางวัลชมเชย เด็กหญิงศิริพร เฉียบแหลม ชั้นป.6/2
รางวัลชมเชย เด็กชายจรรยวรรธ ยุติธรรม ชั้นป.6/5
       
ผลการตัดสินการประกวดคัดลายมือ  เนื่องในวันสุนทรภู่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงญาณิศา ศรียาบ ชั้นป.1/5
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 เด็กหญิงพิชญา มีบุญ ชั้นป.1/8
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ชุมภูชัย ชั้นป.1/6
รางวัลชมเชย เด็กหญิงสิริวิชญา อุโมงค์ ชั้นป.1/2
รางวัลชมเชย เด็กชายวรัญญู อุปลักษณ์ ชั้นป.1/1
รางวัลชมเชย เด็กหญิงชัญญา สามารถกิจ ชั้นป.1/4
รางวัลชมเชย เด็กหญิงอัญรินทร์ ถนอมสัตย์ ชั้นป.1/3
รางวัลชมเชย เด็กหญิงกชพร เมฆพยม ชั้นป.1/7
       
ผลการตัดสินการประกวดคัดลายมือ  เนื่องในวันสุนทรภู่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงอินธุอร ขัดเงางาม ชั้นป.2/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 เด็กหญิงณหทัย คำสวัสดิ์ ชั้นป.2/5
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 เด็กหญิงพลอยณิชา วงศกุฎ ชั้นป.2/8
รางวัลชมเชย เด็กหญิงภคพร อินทนนท์ ชั้นป.2/3
รางวัลชมเชย เด็กหญิงนันท์นภัส ปุกหล้า ชั้นป.2/1
รางวัลชมเชย เด็กหญิงณิชาภัทร วรรธนานันต์ ชั้นป.2/6
รางวัลชมเชย เด็กหญิงกรชวัล จันทะ ชั้นป.2/7
รางวัลชมเชย เด็กหญิงตรัยรัตน์ ตาแก้ว ชั้นป.2/4
       
ผลการตัดสินการประกวดคัดลายมือ  เนื่องในวันสุนทรภู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงเบญญาภา จันทร์ทรา ชั้นป.3/5
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 เด็กหญิงสุจิรา ใจเคย ชั้นป.3/4
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 เด็กหญิงฐิดาภรณ์ มะโนสา  ชั้นป.3/6
รางวัลชมเชย เด็กหญิงนันทิกานต์ ชัยประสิทธิ์ ชั้นป.3/1
รางวัลชมเชย เด็กหญิงณัฐปภัสร์ ศิลป์สุวรรณ ชั้นป.3/2
รางวัลชมเชย เด็กชายจิรายุทธ ปัญญาบุญ ชั้นป.3/3
       
ผลการตัดสินการประกวดคัดลายมือ  เนื่องในวันสุนทรภู่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงเกวลิน ตาเปี้ยสืบ ชั้นป.4/6
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 เด็กชายพรหมศิริ ติปิน ชั้นป.4/4
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 เด็กหญิงศุภพร ยารังสี ชั้นป.4/3
รางวัลชมเชย เด็กหญิงสุมิตรา บุญศัพย์ ชั้นป.4/1
รางวัลชมเชย เด็กหญิงณัฐกฤตา ฟูสีกุล ชั้นป.4/5
รางวัลชมเชย เด็กหญิงกุลนที บุญฟั่น ชั้นป.4/2
       
       
ผลการตัดสินการประกวดคัดลายมือ  เนื่องในวันสุนทรภู่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงสลิลทิพย์ ภูกระบิน ชั้นป.5/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 เด็กหญิงนันทิดาร์ ใจอินทร์ ชั้นป.5/4
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 เด็กหญิงชนม์ชนก ปัญญากาศ ชั้นป.5/2
รางวัลชมเชย เด็กหญิงชฎาภา ประจำชอบ ชั้นป.5/5
รางวัลชมเชย เด็กหญิงรุ่งไพลิน เอื้อดี ชั้นป.5/3
รางวัลชมเชย เด็กหญิงนันชญาภรณ์ ปิ่นชัย ชั้นป.5/6
       
       
ผลการตัดสินการประกวดคัดลายมือ  เนื่องในวันสุนทรภู่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงศิริรัตน์ สุยะวงค์ ชั้นป.6/4
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 เด็กชายณภัทร ฉายบุตร ชั้นป.6/6
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 เด็กหญิงสิริพาพร โทบุดดี ชั้นป.6/5
รางวัลชมเชย เด็กหญิงจารุภัทร อินถา ชั้นป.6/2
รางวัลชมเชย เด็กชายวทัญญู ศักดิ์สิงห์ ชั้นป.6/3
รางวัลชมเชย เด็กหญิงณัฐพร ระตา ชั้นป.6/1
2017-06-27T16:22:01+00:00 26 มิถุนายน 2017|ภาพกิจกรรม|