มอบรางทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น

>>>มอบรางทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น

มอบรางทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น

รายชื่อ

ชั้น

คะแนนเฉลี่ย

1.) เด็กหญิงกรชวัล  จันทะ
2.) เด็กหญิงสุภาวรรณ   มูลกันทา
3.) เด็กหญิงฐิตาภา  เรืองงาม
4.) เด็กชายพชรวัช  ดวงแค
5.) เด็กหญิงพลอยเพชรรัตน์   อินทนนท์

ชั้นป.1/7
ชั้นป.1/6
ชั้นป.1/6
ชั้นป.1/7
ชั้นป.1/5

90.55
89.18
88.82
88.82
88.27

1.) เด็กชายอัฌชา  ปาลี
2.) เด็กหญิงณิชกานต์   มาก๋า
3.) เด็กหญิงศศิร์ขวัญ   จันต๊ะตึง
4.) เด็กหญิงวาริ  จันต๊ะจาย
5.) เด็กหญิงพลอยใจ   ศิระชัยศักดิ์

ชั้นป.2/6
ชั้นป.2/6
ชั้นป.2/6
ชั้นป.2/6
ชั้นป.2/6

93.73
92.27
90.91
90.09
89.82

1.) เด็กหญิงญาณิศา   คำลือ
2.) เด็กชายพีรวิชญ์  วิลัย
3.) เด็กหญิงศุพัชชา  พรหมเมือง
4.) เด็กหญิงกตัญญุตา  ชมสวรรค์
5.) เด็กหญิงลีลฆวรรณ  นันท์วโรทัย

ชั้นป.3/6
ชั้นป.3/5
ชั้นป.3/6
ชั้นป.3/6
ชั้นป.3/4

88.27
87.45
86.27
85.55
85.27

1.) เด็กชายสรวัชญ์  อุทัศ
2.) เด็กชายธนภัทร  อิงธนานุวัฒน์
3.) เด็กหญิงคาโย้  โอะคุ
4.) เด็กหญิงพิชญธิดา  บัวตูม
5.) เด็กหญิงขวัญจิรา  คันธะวัง

ชั้นป.4/5
ชั้นป.4/5
ชั้นป.4/6
ชั้นป.4/6
ชั้นป.4/6

87.92
87.25
87.00
86.33
81.21

1.) เด็กหญิงณัฐธิชา   ศิริ
2.) เด็กหญิงวิภาวี   วิลัย
3.) เด็กหญิงภัทรธิดา   เสมมณี
4.) เด็กหญิงรวิสรา   ก้อนแก้ว
5.) เด็กหญิงกัญญาวีร์   วงศ์ภักดี

ชั้นป.5/6
ชั้นป.5/6
ชั้นป.5/6
ชั้นป.5/6
ชั้นป.5/6

90.46
86.68
86.60
86.35
85.76

2017-06-15T15:01:25+00:00 23 พฤษภาคม 2017|คนเก่งบ้านสันกำแพง|