ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพง ที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับภาคเหนือ  ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2558 ที่จังหวัดพิษณุโลก ดังรายการต่อไปนี้

1.)  การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6  ได้รับรางวัล  เหรียญทองแดง  ได้แก่ เด็กหญิงอนันตญา  พนาเสรี 
ครูผู้ฝึกสอน  ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ  สมบูรณ์

2.)  การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6  ได้รับรางวัล  เหรียญเงิน  ได้แก่  เด็กหญิงสุพิชฌาย์    ฟุ้งเจริญศักดิ์  
ครูผู้ฝึกสอน  ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ  สมบูรณ์

3.)  การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6  ได้รับรางวัล  เหรียญทอง  ได้แก่  เด็กหญิงนภัส   สิทธิแก้ว   
ครูผู้ฝึกสอน  ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ  สมบูรณ์

4.)  การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6  ได้รับรางวัล  เหรียญเงิน  ได้แก่  เด็กหญิงกรรณิการ์   ใจมา   
ครูผู้ฝึกสอน  ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ  สมบูรณ์

5.) การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6  ได้รับรางวัล  เหรียญทอง  ได้แก่  เด็กหญิงวิสุทธิ์ธิดา  ธิสา   
ครูผู้ฝึกสอน  นางอรสา  กุณาเงิน

6.) การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6  ได้รับรางวัล  เหรียญทอง  ได้แก่  เด็กชายกฤษฎา    จันทร์อารี 
ครูผู้ฝึกสอน  นางสาวพิกุล    ตันดี

7.) การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6  ได้รับรางวัล  เหรียญทอง  ได้แก่  เด็กหญิงชุติกาญจน์   นันชัย 
ครูผู้ฝึกสอน  นางสาวพิกุล    ตันดี

8.) การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6  ได้รับรางวัล  เหรียญทองแดง ได้แก่
     1. เด็กหญิงกัลยาภรณ์   อรุณรัมย์
     2. เด็กหญิงชลนิชา    เทพมาลาพันธ์
     3. เด็กหญิงชุติรัตน์   ทองมาก
     4. เด็กหญิงชุติสรา   ทองมาก
     5. เด็กหญิงณัฎฐนิช    คำบุ่ง
     6. เด็กหญิงธนาพร   ทาแดง
     7. เด็กหญิงธนิชา  การอินทร์
     8. เด็กหญิงธาริกา  ไพรศุภกิจ
     9. เด็กหญิงปิยะฉัตร    ปัญญา
     10. เด็กชายพชกร  บุญหล้ายิ่ง
     11. เด็กชายพชร   คามเพ็ชร
     12. เด็กหญิงพรชรินทร์  จุลศิริ
     13. เด็กหญิงพิมลรัตน์  จิมายอม
     14. เด็กหญิงพิศฏินันท์    ฐิติวงค์วานิช
     15. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  บุญมาคำ
     16. เด็กหญิงวรญา   อ้ายเสาร์
     17. เด็กหญิงสิริวรรณนา  วตะผาบ
     18. เด็กหญิงสุชานาถ  วรรณแดง
     19. เด็กหญิงสุภาวิดา   อินตายวง
     20. เด็กชายสุวดลย์   สมพงษ์
     21. เด็กหญิงหทัยภัทร   พรมลอองวัน
     22. เด็กชายอนุวัฒน์   นางเมาะ
     23. เด็กหญิงอิสราภรณ์   วงค์ศิริวรากุล
     24. เด็กหญิงอุรัสยา  มณี
     25. เด็กหญิงไปรยา   ปิยะจันทร์
     ครูผู้ฝึกสอน  1. นายวโรดม  จันทร์ประภา   2. นายอัฐพล   ปรีชามานพวงศ์  3. นางสาวปาณิสรา  บุญชู

9.) การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6  ได้รับรางวัล  เหรียญทอง  ได้แก่
     1. เด็กชายชวัลวิทย์  รัตนพันธุ์ศักดิ์
     2. เด็กชายณัฐชนน    มณีรัตน์
     3. เด็กชายนลธวัธ   ปัณโณ
ครูผู้ฝึกสอน  1. นางลภัสรดา   เทพจร   2. นายยอดชาย   ก้อนมณี

10.) การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 ได้รับรางวัล  เหรียญทองแดง
       
ได้แก่  เด็กชายณัฐนนท์  นวลตา
         ครูผู้ฝึกสอน  นางสาวณัฐชานันท์  กีติสิทธิ์

11.) การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 ได้รับรางวัล  เหรียญทองแดง  ได้แก่ 
      เด็กชายกฤตพจน์  ท้าวคำมา 
      ครูผู้ฝึกสอน  นายธีรวัฒน์  พุทธโส

12.) การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ได้รับรางวัล  เหรียญทอง  ได้แก่ 
       1. เด็กชายปฏิพัทธ์  ไชยเทพ
       2. เด็กชายวิษณุกรณ์  เกษวิริยะการ
       3. เด็กชายสมิทธิ  สมณะ
      ครูผู้ฝึกสอน  1. นางนภาลัย  กีติสิทธิ์  2. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ  มาอ้าย

13.) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ได้รับรางวัล  เหรียญทอง  ได้แก่ 
          1. เด็กชายชัชพงษ์  เอโหย่
          2. เด็กชายวีรพัฒน์  ปิมปา
          3. เด็กชายอดิศักดิ์  ธิตะนะ
          ครูผู้ฝึกสอน  1. นายธนภัทร  ใจพุธ  2. นายวิภู  สุวรรณ

ติดตามผลประกาศการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่นี่