Monthly Archives: มกราคม 2021

>>>มกราคม

ประกาศโรงเรียนบ้านสันกำแพง เรื่อง แจ้งปิดสถานศึกษาเป็นเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2564 รวม 5 วัน หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

2021-01-08T18:32:45+07:008 มกราคม 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|