Monthly Archives: ธันวาคม 2020

>>>ธันวาคม

ผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านหนองปลามัน มาศึกษาดูงานห้องสมุด 3ดี โรงเรียนบ้านสันกำแพง

2020-12-25T22:09:31+07:0025 ธันวาคม 2020|ภาพกิจกรรม|

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งคว้าถ้วยเกียรติยศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการแข่งขันคำคม

2020-12-25T05:08:45+07:0024 ธันวาคม 2020|ภาพกิจกรรม|

ประกาศผลการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 และภาพบรรยากาศการเลือกตั้งประธานนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ ลดการใช้กระดาษ บัตรเสียเป็น 0

2020-12-25T05:53:49+07:0024 ธันวาคม 2020|ภาพกิจกรรม|

“ตลาดนัดภูมิปัญญาท้องถิ่น และการส่งเสริมอาชีพ” ภายใต้กิจกรรม Constructionism 2/2563

2020-12-25T08:33:56+07:0018 ธันวาคม 2020|ภาพกิจกรรม|

ผู้บริหารและคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2563

2020-12-15T11:19:53+07:0014 ธันวาคม 2020|ภาพกิจกรรม|

บรรยากาศการรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

2020-12-03T11:18:14+07:001 ธันวาคม 2020|ภาพกิจกรรม|