Yearly Archives: 2020

ผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านหนองปลามัน มาศึกษาดูงานห้องสมุด 3ดี โรงเรียนบ้านสันกำแพง

2020-12-25T22:09:31+07:0025 ธันวาคม 2020|ภาพกิจกรรม|

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งคว้าถ้วยเกียรติยศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการแข่งขันคำคม

2020-12-25T05:08:45+07:0024 ธันวาคม 2020|ภาพกิจกรรม|

ประกาศผลการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 และภาพบรรยากาศการเลือกตั้งประธานนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ ลดการใช้กระดาษ บัตรเสียเป็น 0

2020-12-25T05:53:49+07:0024 ธันวาคม 2020|ภาพกิจกรรม|

“ตลาดนัดภูมิปัญญาท้องถิ่น และการส่งเสริมอาชีพ” ภายใต้กิจกรรม Constructionism 2/2563

2020-12-25T08:33:56+07:0018 ธันวาคม 2020|ภาพกิจกรรม|

ผู้บริหารและคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2563

2020-12-15T11:19:53+07:0014 ธันวาคม 2020|ภาพกิจกรรม|

บรรยากาศการรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

2020-12-03T11:18:14+07:001 ธันวาคม 2020|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการ Constructionism 1/2563 (สายชั้น ป.2,4,6)

2020-11-09T04:54:43+07:006 พฤศจิกายน 2020|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการ Constructionism 1/2563 (สายชั้น ป.1,3,5)

2020-11-09T04:47:17+07:005 พฤศจิกายน 2020|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมการประกวดแข่งขันโครงงานบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1/2563

2020-11-09T04:44:11+07:004 พฤศจิกายน 2020|ภาพกิจกรรม|

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 5/2563

2020-11-09T05:30:46+07:003 พฤศจิกายน 2020|ภาพกิจกรรม|