Monthly Archives: มีนาคม 2018

>>>มีนาคม

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

2018-10-28T11:32:00+07:0029 มีนาคม 2018|ภาพกิจกรรม|

พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและอำลาสถาบัน ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2560 รุ่น “สวนิต” วันที่ 18 มีนาคม 2561

2018-04-03T10:23:41+07:0018 มีนาคม 2018|ภาพกิจกรรม|

การมอบเกียรติบัตรรางวัลการประกวดแฟ้มสะสมผลงาน, รางวัล “เรียนดี มีมารยาทงาม”, รางวัลการแข่งขันโครงงานบูรณาการ

2018-03-13T13:43:09+07:0013 มีนาคม 2018|คนเก่งบ้านสันกำแพง|

ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรรางวัล “เด็กดี ศรีห้องเรียน” และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ

2018-09-10T05:47:41+07:0012 มีนาคม 2018|คนเก่งบ้านสันกำแพง|

งานเปิดบ้านวิชาการ Open House ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561

2018-06-05T21:31:51+07:0011 มีนาคม 2018|ภาพกิจกรรม|

บรรยากาศการมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP และ ห้องเรียนวิทย์-คณิต ประจำปีการศึกษา 2561

2018-03-19T20:35:21+07:0010 มีนาคม 2018|ภาพกิจกรรม|

พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ “การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน” D.A.R.E. Thailand ภาคเรียนที่ 2/2560

2018-03-12T22:42:06+07:009 มีนาคม 2018|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมการประกวดแข่งขันโครงงานบูรณาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

2018-03-08T17:46:17+07:008 มีนาคม 2018|ภาพกิจกรรม|

บรรยากาศการสอบ NT นักเรียนชั้น ป.3 ประจำปีการศึกษา 2560 (7 มีนาคม 2561)

2018-03-07T22:33:40+07:007 มีนาคม 2018|ภาพกิจกรรม|

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ห้องปกติ (วันแรก) วันที่ 7 – 11 มีนาคม 2561

2018-03-07T22:22:30+07:007 มีนาคม 2018|ภาพกิจกรรม|