Home/ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

มอบรางทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น

2017-05-24T16:13:33+00:00 23 พฤษภาคม 2017|ภาพกิจกรรม|

เพื่อนครูอำเภอสันกำแพง(หน่วยงานการศึกษา) คว้า 3 รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและวิสาหกิจ ธนาคาร ประจำปี 2560

2017-05-21T14:44:30+00:00 19 พฤษภาคม 2017|ภาพกิจกรรม|

บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

2017-05-16T09:22:18+00:00 16 พฤษภาคม 2017|ภาพกิจกรรม|

การประชุมสัมมนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏี CONSTRUCTIONISM ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

2017-05-17T05:55:06+00:00 15 พฤษภาคม 2017|ภาพกิจกรรม|

การประชุมประจำเดือน คณะครูโรงเรียนบ้านสันกำแพง ครั้งที่ 3/2560 วันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2560

2017-05-14T19:47:54+00:00 14 พฤษภาคม 2017|ภาพกิจกรรม|

บรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2560

2017-05-14T08:12:50+00:00 7 พฤษภาคม 2017|ภาพกิจกรรม|

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา”

2017-05-14T08:22:37+00:00 29 เมษายน 2017|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

2017-05-11T20:25:07+00:00 9 กุมภาพันธ์ 2017|ภาพกิจกรรม|