ภาพกิจกรรม

>>ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

บรรยากาศการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล จากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมิน (Site Visit) โรงเรียนมาตรฐานสากล OBECQA

2017-09-15T09:57:54+00:00 13 กันยายน 2017|ภาพกิจกรรม|

บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2017-09-03T21:27:15+00:00 3 กันยายน 2017|ภาพกิจกรรม|

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E.) ประเทศไทย 31 สิงหาคม 2560

2017-08-31T16:36:35+00:00 31 สิงหาคม 2017|ภาพกิจกรรม|

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับกลุ่มโรงเรียนอำเภอสันกำแพง

2017-08-26T23:47:08+00:00 26 สิงหาคม 2017|ภาพกิจกรรม|

โครงการศึกษาดูงานนอกห้องเรียน ป.บัณฑิต รหัส 59 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2017-08-27T09:58:52+00:00 26 สิงหาคม 2017|ภาพกิจกรรม|

พิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน 100 ทุน โดยบริษัทสยามพรหมประทาน ครั้งที่ 16 ณ โรงเรียนสันกำแพงคันธานุสรณ์

2017-09-05T05:05:53+00:00 24 สิงหาคม 2017|ภาพกิจกรรม|

คณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มาศึกษาเกี่ยวกับอาชีพครูที่เขาใฝ่ฝันในอนาคต ในหัวข้อ “ทักษะชีวิตพิชิตจุดหมาย ณ โรงเรียนบ้านสันกำแพง”

2017-08-25T05:41:41+00:00 24 สิงหาคม 2017|ภาพกิจกรรม|

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านแม่หม้อ อำเภอแม่ฟ้าหลวง มาศึกษาดูงาน “การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

2017-08-18T14:40:22+00:00 18 สิงหาคม 2017|ภาพกิจกรรม|

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 เครือข่ายอำเภอสันกำแพง

2017-09-04T21:26:57+00:00 16 สิงหาคม 2017|ภาพกิจกรรม|