การเข้าศึกษาดูงานของสถาบันการศึกษาต่างๆ และองค์กรภายนอก
การศึกษาดูงานของคณะครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นำโดยโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์
การศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารและคณะครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1