[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
พยากรณ์อากาศ
 
พยากรณ์อากาศ
 
ราคาน้ำมัน
 
  
ประวัติโรงเรียน  
 


ประวัติของโรงเรียน

           โรงเรียนบ้านสันกำแพง เดิมได้อาศัยศาลาบาตรวัดสันกำแพง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลสันกำแพง  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2465         

            ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2472  ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่  เลขที่ 52/4  หมู่ 8  ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ 50130  อันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนปัจจุบัน  มีพื้นที่  8 ไร่  2 งาน  85 ตารางวา  เปิดทำการสอนตั้งแต่  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 4

            พ.ศ.2504  ได้รับอนุมัติให้เปิดขยายชั้นเรียนถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 7

            พ.ศ.2541  เป็นโรงเรียนทางเลือกทดลองใช้  ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ปัญญา Constructionism)

            ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้โรงเรียนบ้านสันกำแพงเป็นศูนย์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง  Constructionism  โดยใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานของโรงเรียน  สถาบันการศึกษา  หน่วยงาน  องค์กรภาคเอกชนทั่วประเทศ

            นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับนักศึกษาสถาบันต่าง ๆ

            ปัจจุบันโรงเรียนบ้านสันกำแพง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1  เป็นหน่วยงานบริหารและจัดการศึกษาภาคบังคับ  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช  2542  มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสำนึกในความเป็นไทย  ตลอดจนนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ เด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6  และผ่านการประเมิน  "โรงเรียนดีใกล้บ้าน"  เมื่อวันที่  22  ธันวาคม  2552  และได้รับเลือกเข้าโครงการ  "โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล"  เมื่อปี พ.ศ.2555

 

คำขวัญของโรงเรียน

 เรียนดี  มีมารยาทงาม

 

ปรัชญาของโรงเรียน

เด็กเป็นสำคัญ    รังสรรค์องค์ความรู้    ชูเทคโนโลยี     มีคุณธรรม    ดำรงตนเป็นพลเมืองดี

 

สีประจำโรงเรียน
แดง - ขาว

 

เป้าประสงค์

นักเรียนมีทักษะความสามารถทางวิชาการ  สื่อสารและใช้เทคโนโลยีสู่สากล  

ดำรงตนด้วยคุณธรรม  จริยธรรมอยู่ในสังคมท้องถิ่นอย่างมีความสุข

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

จัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา  (Constructionism)

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์บูรณาการการเรียนรู้  ควบคู่คุณธรรม  สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

 

วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล  เน้นการจัดการเรียนรู้  เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา  ผู้เรียนสามารถสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี 

มีคุณธรรม  สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น