DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 060
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 91ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 84.66ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี 84.33ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านออนหลวย 83.33ทอง4 
5  โรงเรียนดาราวิทยาลัย 79.33เงิน5 
6  โรงเรียนวัดเมืองสาตร 79เงิน6 
7  โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน 78.66เงิน7 
8  โรงเรียนบ้านป่าป้อง 78เงิน8 
9  โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ 78เงิน8 
10  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 77เงิน9 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน