DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 032
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 91.3ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 83.7ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 81.3ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา 77.7เงิน4 
5  โรงเรียนแม่คือวิทยา 74.7เงิน5 
6  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 66.3ทองแดง6 
7  โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 64.7ทองแดง7 
8  โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 64.3ทองแดง8 
9  โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 63ทองแดง9 
10  โรงเรียนบ้านบวกค้าง 63ทองแดง9 
11  โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน 62.3ทองแดง10 
12  โรงเรียนทาเหนือวิทยา 62.3ทองแดง10 
13  โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 61ทองแดง11 
14  โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 56.7เข้าร่วม12 
15  โรงเรียนชลประทานผาแตก 55เข้าร่วม13 
16  โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 54.7เข้าร่วม14 
17  โรงเรียนบ้านดอนปิน 52.7เข้าร่วม15 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน