DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 103
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 96.67ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 85.67ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 82.67ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนทาเหนือวิทยา 82ทอง4 
5  โรงเรียนบ้านดอนปิน 81ทอง5 
6  โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 80ทอง6 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน