001 ภาษาไทย

002 คณิตศาสตร์

003 วิทยาศาสตร์

004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

149  -  การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
152  -  การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3

006 ศิลปะ-ทัศนศิลป์

007 ศิลปะ-ดนตรี

315  -  การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
317  -  การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
324  -  การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
326  -  การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
331  -  การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
332  -  การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
339  -  การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
341  -  การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
343  -  การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
345  -  การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
347  -  การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
601  -  การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
783  -  การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
784  -  การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3

012 คอมพิวเตอร์

014 การงานอาชีพ

068  -  การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

016 เรียนรวม - ภาษาไทย

074  -  การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
079  -  การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
080  -  การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
097  -  การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

018 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

127  -  การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

020 เรียนรวม - ศิลปะ

239  -  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
249  -  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
274  -  การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
276  -  การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
281  -  การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
282  -  การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
283  -  การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
285  -  การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

021 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

160  -  การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
167  -  การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
182  -  การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
195  -  การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
209  -  การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
751  -  การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3