ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านสันกำแพง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
             โรงเรียนบ้านสันกำแพง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องส้วม
นักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการ
ประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔๙,๕๒๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ตาม
รายการ ดังนี้
งานก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม
นักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙
จำนวน ๑ งาน
รายละเอียดดังแนบ คลิกที่นี่