กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

วันที่ 15-18 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านสันกำแพง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียน