พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนและสังคม

- สภานักเรียน ปี 2565
- สภานักเรียน ปี 2566
- เด็กดีศรีห้องเรียน
- นักเรียน เรียนดีมีมารยาทงาม
- นักเรียน ป.6 วงโยธวาทิต
- นักเรียน ป.6 วงดนตรีพื้นเมือง
- นักเรียน ป.6 วงสตริง
- หัวหน้าห้อง ชั้น ป.4-6 ทุกห้อง