O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กลับหน้าหลัก ITA

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ดาวน์โหลดไฟล์
10. กฏระเบียบ ดาวน์โหลดไฟล์
11.หนังสือเวียนและอื่นๆ ดาวน์โหลดไฟล์
12. พระราชบัญญัติ ดาวน์โหลดไฟล์
2.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลดไฟล์
3.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลดไฟล์
4.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลดไฟล์
5.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ดาวน์โหลดไฟล์
6.พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ดาวน์โหลดไฟล์
7.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดไฟล์
8. ระเบียบข้อบังคับ ดาวน์โหลดไฟล์
9. คำสั่งหัวหน้า คสช. ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
581.52 KB ดาวน์โหลด
221.21 KB ดาวน์โหลด
251.05 KB ดาวน์โหลด
446.79 KB ดาวน์โหลด
214.58 KB ดาวน์โหลด
120.47 KB ดาวน์โหลด
134.39 KB ดาวน์โหลด
4.35 MB ดาวน์โหลด
115.96 KB ดาวน์โหลด
580.56 KB ดาวน์โหลด
5.06 MB ดาวน์โหลด
14.32 MB ดาวน์โหลด