ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
E-STUDENT - BAANSANKAMPHAENG SCHOOL
โรงเรียนบ้านสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

พัฒนาโดย : ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ สายสุภา
qooton.cnx@gmail.com     แจ้งปัญหาผ่าน LINE